โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม:www.nongthum.go.th
 
 ด้านการบริการพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นที่

           1. การคมนาคมขนส่ง

1.1 การคมนาคม   ( แสดงจำนวนละสถานภาพทางคมนาคมทางบก )

การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม  ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังเชื่อมกับหมู่บ้านและตำบลอื่นการสัญจรไปมาในฤดูฝนลำบากมาก  ถนนของอบจ.  จำนวน  1  สาย ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านยังเป็นถนนลาดยาง   สภาพถนนยังขรุขระเป็นหลุม เป็นบ่อ  การสัญจรไปมาลำบาก ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง  

2.  การไฟฟ้า ( แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม   มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง  10  หมู่บ้าน

3. การประปา

 ตำบลหนองทุ่ม มีระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน  9  แห่ง

4. โทรศัพท์

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ       จำนวน 2 แห่ง

 
 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 100870 คน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน