โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม:www.nongthum.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
   

 


   
  นายดนัย  พูนประพันธ์  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
   
  นางภัทราวดี   สังฆมณี  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   
นางปวีณา   ฮาดภักดี นางพรหมภัสสร  พรหมดวงดี นายปริชาติ   พรหมทา
หัวหนสำนักปลัด อบต. นักวิชาการการเงินและบัญชี รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสุธาทิพย์   เอ้ตุโพธิ์ นายศักชัย  โทแสง นางสุทัศน์   ปะระตะโก
นักวิชาการศึกษา รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นักวิชาการเกษตร รักษาการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

   
  นางสาวอังศุมาลิน   พรจันทร์ท้าว  
 

นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 190835 คน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน