วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางทองเจียม นิลาบุตร)ที่ตั้งบ่อฉ.66578 ม.9 หมายเลขบ่อ 580663-1048 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-2085) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนายสมศักดิ์ ประพาศพงษ์) ที่ตั้งบ่อ ฉ.86330 ม.2 หมายเลขบ่อ 580663-1049 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-2086) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนายสง่า โยธามาตย์) ที่ตั้งบ่อ ฉ.32515 ม.2 หมายเลขบ่อ 580663-0583 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-0717) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางอ่อน ศรีประปา) ที่ตั้งบ่อ ฉ.14596 ม.8 หมายเลขบ่อ 580663-1058 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-2095) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางสุทัศน์ ปะระตะโก)ที่ตั้งบ่อ ฉ.40182 ม.9 หมายเลขบ่อ 580663-1056 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-2093) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางปราณี มัชปะโต) ที่ตั้งบ่อ ฉ.15679 ม.9 หมายเลขบ่อ 580663-0868 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-0888) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางสาววิมาน วงษาไฮ) ที่ตั้งบ่อ ฉ.84251 ม.6 หมายเลขบ่อ 580663-0602 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-0736) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนายพิชิต จันทร์ฟอง) ที่ตั้งบ่อ ฉ.19088 ม.2 หมายเลขบ่อ 580663-1052 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-2089) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนายนิวัติ บุตรคาม) ที่ตั้งบ่อ ฉ.35167 ม.9 หมายเลขบ่อ 580663-0869 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-1889) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนายทองแดง บุญศรี) ที่ตั้งบ่อ ฉ.25502 ม.8 หมายเลขบ่อ 580663-0571 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-0705) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง