วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองเผือกม.-บ้านโนนต.ขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบหนองข่าบ้านหนองทุ่ม ม.10 กว้าง 3 เมตร ยาว 454 เมตา หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบหนองข่าบ้านหนองทุ่ม ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้อโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อโครงการจัดทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 2 ฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางทองเจียม นิลาบุตร)ที่ตั้งบ่อฉ.66578 ม.9 หมายเลขบ่อ 580663-1048 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-2085) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนายสมศักดิ์ ประพาศพงษ์) ที่ตั้งบ่อ ฉ.86330 ม.2 หมายเลขบ่อ 580663-1049 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-2086) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนายสง่า โยธามาตย์) ที่ตั้งบ่อ ฉ.32515 ม.2 หมายเลขบ่อ 580663-0583 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-0717) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางอ่อน ศรีประปา) ที่ตั้งบ่อ ฉ.14596 ม.8 หมายเลขบ่อ 580663-1058 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-2095) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง