วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางสุทัศน์ ปะระตะโก)ที่ตั้งบ่อ ฉ.40182 ม.9 หมายเลขบ่อ 580663-1056 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-2093) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางปราณี มัชปะโต) ที่ตั้งบ่อ ฉ.15679 ม.9 หมายเลขบ่อ 580663-0868 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-0888) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางสาววิมาน วงษาไฮ) ที่ตั้งบ่อ ฉ.84251 ม.6 หมายเลขบ่อ 580663-0602 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-0736) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนายพิชิต จันทร์ฟอง) ที่ตั้งบ่อ ฉ.19088 ม.2 หมายเลขบ่อ 580663-1052 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-2089) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนายนิวัติ บุตรคาม) ที่ตั้งบ่อ ฉ.35167 ม.9 หมายเลขบ่อ 580663-0869 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-1889) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนายทองแดง บุญศรี) ที่ตั้งบ่อ ฉ.25502 ม.8 หมายเลขบ่อ 580663-0571 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-0705) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางคำบาง ปะกิระคัง) ที่ตั้งบ่อ นส.3 ก 3542 ม.20 หมายเลขบ่อ 580663-0867 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-1887) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางสาวดรุณี บัวบุญ) ที่ตั้งบ่อ ฉ.20518 ม.5 หมายเลขบ่อ 580663-0601 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-0735) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางมนต์ ประจักษ์แจ้ง) ที่ตั้งบ่อ ฉ.15584 ม.20 หมายเลขบ่อ 580663-0877 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-1897) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางชฏาภา มวนมนตรี) ที่ตั้งบ่อ ฉ.15813 ม.22 หมายเลขบ่อ 580663-0591 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-0725) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง