วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางสาวดรุณี บัวบุญ) ที่ตั้งบ่อ ฉ.20518 ม.5 หมายเลขบ่อ 580663-0601 เลขที่ใบอนุญาต 58.50663-0735) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางมนต์ ประจักษ์แจ้ง) ที่ตั้งบ่อ ฉ.15584 ม.20 หมายเลขบ่อ 580663-0877 เลขที่ใบอนุญาต 58.50663-0897) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางคำบาง ปะกิระคัง) ที่ตั้งบ่อ นส.3ก3542 ม.20 หมายเลขบ่อ 580663-0876 เลขที่ใบอนุญาต 58.50663-1887) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางรุ่งนภา บุปะเท) ที่ตั้งบ่อฉ.15606 ม.1 หมายเลขบ่อ 580663-1055 เลขที่ใบอนุญาต 58.50663-2092) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางชฏาภา มวนมนตรี) ที่ตั้งบ่อ ฉ.15813 ม.2 หมายเลขบ่อ 580663-0591 เลขที่ใบอนุญาต 58.50663-0725) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางสาวอำไพ หลุมกลาง) ที่ตั้งบ่อ ฉ.40860 ม.10 หมายเลขบ่อ 580663-0876 เลขที่ใบอนุญาต 58.50663-1896) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนายหนูไกร ปาปะขำ)ที่ตั้งบ่อฉ.60876 ม.10 หมายเลขบ่อ 580663-0874 เลขที่ใบอนุญาต 58.50663-1894) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางหนูทับ สุขปะรำ) ที่ตั้งบ่อ ฉ.12842 ม.3 หมายเลขบ่อ 580663-0589 เลขที่ใบอนุญาต 58.50663-0723) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางมวญ ปะกิระคะ) ที่ตั้งบ่อ นส.ก.1 หมู่ที่ 8 หมายเลขบ่อ 580663-0572 เลขที่ใบอนุญาต 58.50663-0706) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนายไสว แก้วภา) ที่ตั้งบ่อ ฉ.28382 ม.5 หมายเลขบ่อ 580663-0594 เลขที่ใบอนุญาต 58.50663-0728) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง