วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนายสวัสดิ์ นาเมือง) ที่ตั้งบ่อ ฉ.28555 ม.5 หมายเลขบ่อ 580663-0888 เลขที่ใบอนุญาต 58.50663-0912) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนายถวิล ปะโสติยัง) ที่ตั้งบ่อ ฉ.๑๗๐๘๙ ม.2 หมายเลขบ่อ 580663-0581 เลขที่ใบอนุญาต 58.50663-0715) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางสุดใจ สุปะตำ) ที่ตั้งบ่อ ฉ.63930 ม.2 หมายเลขบ่อ 580663-1051 เลขที่ใบอนุญาต 58.50663-2088) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางสาวหนูเพียร สุปะตำ) ที่ตั้งบ่อ ฉ.35140 ม.2 หมายเลขบ่อ 580663-0579 เลขที่ใบอนุญาต 58.50663-0713) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางทองอ่อน นินทราช) ที่ตั้งบ่อ ฉ.32038 ม.3 หมายเลขบ่อ 580663-1057 เลขที่ใบอนุญาต 58.50663-2094) ต่อสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนายัฐพงษ ปะกินำหัง) ที่ตั้งบ่อ ฉ.20487 ม.5 หมายเลขบ่อ 580663-0595 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-0729) ต่อสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนายสมพร คลังดงเค็ง) ที่ตั้งบ่อ ฉ.15805 ม.3 หมายเลขบ่อ 580663-0587 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-0721) ต่อสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางหนูปาน โยธะมาตย์) ที่ตั้งบ่อ ฉ.16214 ม.4 หมายเลขบ่อ 580663-0592 เลขที่ใบอนุญาต 5850663-0726) ต่อสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางประชุมพร ปักกาเวสา) ที่ตั้งบ่อ ฉ.15565 ม.20 หมายเลขบ่อ 580663-0575 เลขที่ใบอนุญาต 58.50663-0709) ต่อสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (กรณีบ่อนางไพวัลย์ ปะกิระเนย์) ที่ตั้งบ่อ ฉ.25641 ม.24 หมายเลขบ่อ 580663-0865 เลขที่ใบอนุญาต 58-50663-1885) ต่อสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง