วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ส.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 สายรอบบ้านช่วงบ้านนายสี ปะเภระตา ถึงบ้านนางบุญจันทร์ ชาวบ้านในจำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านหนองเสือ ม.7-บ้านหนองแสงน้อย ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายบ้านหนองเสือ หมู่ที่7-หมู่ที่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที 9 ตำบลหนองไฮ-บ้านโคกสีไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กจำนวน 35 คน คนละ 20 บาท จำนวน 18 วัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาถนน คสล.สายบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านหนองทุ่มหมู่ที่9 สายโคกค้อยด้่านทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านหนองแสงน้อยหมู่ที่ 8 ต.หนองทุ่ม จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองทุ่ม จำนวน 2 สายรวมปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง