วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรบ้านหนองทุ่ม ม.6-บ้านนาเลา ตำบลหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างปรังปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านหนองทุ่มหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านหนองทุ่มหมู่ที่ 6-บ้านนาเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
ซื้อโครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อแผงกั้นจราจรและกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองเผือก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทุ่ม-บ้านโนน ตำบลขามป้อม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 33 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00-0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165.00 ตร.ม.ตามแบบมาตรฐานงานทาง อปท.เลขที่ ทถ.-2-203 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองเสือ หมู่ที่ 7 (สายไปวัดป่าหายโสก)ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม.ตามแบบมาตรฐานวานทาง อปท. เลขที่ ทถ.-2-204 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง