วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาหน่วยงานเอกชนหรือราชการในการออกแบบแปลนและประมาณการค่าก่อสร้างอาคาสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ม.8 สายบ้านนางนิตยา บัวบุญ ก.3.00 ม. ยาว 35.00 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2หนองตาไก้ ก.2.00 เมตร ยาว 500 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7 ก.3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพจิต โดยใช้หลักธรรมฯ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง