วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.จากนานางนัธทมน ชัยธานี ถึง ลำห้วยใหญ่
8  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อผงเคมีแห้งดับเพลิง จำนวน 30 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.7พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด0.60100 เมตร จำนวน 7 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย มค.ถ.117 - 05 หมู่ที่ 1 บ้านโนนเขวา - บ้านเมืองใหม่ ตำบลหนองทุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย มค.ถ..113-04สายแยกทางหลวงหมายเลข 2063 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย มค.ถ. 117- 02 สายบ้านหนองเสือ - บ้านหนองทุ่ม โดยการเสริมไหล่ทาง พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก (กม.0+000 - กม.0+462)ตำบลหนองทุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาหน่วยงานเอกชนหรือราชการในการออกแบบแปลนและประมาณการค่าก่อสร้างอาคาสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ม.8 สายบ้านนางนิตยา บัวบุญ ก.3.00 ม. ยาว 35.00 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง