วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบฝาปิด หมู่ที่ 6 ช่วงหน้าบ้านนางสวน ปทุมเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุง คสล.สายรอบบ้าน ทิศตะวันตกบ้านหนองเผือกหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบาดาล (กรณีบ่อ นางสมพร โยธิมาตย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองเสือ ม.7-วัดป่าหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(เวปไซต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง