วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ รับ-ส่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 คัน วันล่ะ 18,000 บาท จำนวน 3 วัน (3x18,000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ไม้ไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้างเหมาเก็บสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
จ้าง๑.จ้างเหมาลงท่อระบายน้ำขนาด 0.40 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ, ๒ จ้างเหมาลงบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปจำนวน ๙ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (่ท่อคอนกรีต ขนาด 40x1.00 เมตร (คสล.อัดแรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนเขวา หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง