โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม:www.nongthum.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

“ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี คนมีการศึกษา
วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ เคียงคู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”

 

พันธกิจ(Mission)

1.พัฒนาการถนนให้การสัญจรไปมาสะดวกทุกเส้นทาง จัดให้มีไฟฟ้า  น้ำประปา สิ่งอำนวยสาธารณูปโภคและสิ่งจำเป็นอย่างทั่วถึง

2. ส่งเสริมอาชีพ  การออม   สร้างรายๆได้  และพัฒนาการผลิตสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

3. พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำใต้ดินให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคและทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม

5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติให้เป็น ป่าสมุนไพร  รณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมจัดให้มีถังขยะหน้าบ้านที่กำจัดขยะมูลฝอย 

6. ส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกาย  จัดให้มีที่ออกกำลังกายประจำที่สาธารณะ การควบคุมโรคติดต่อ   ตามฤดูกาล  ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ให้กับประชาชน

7. สร้างสวัสดิการสังคมโดยสงเคราะห์คนชรา  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ก่อสร้าง  ต่อเติมบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้

8. ส่งเสริมกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ   จัดหาพืชเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต  ป้องกันและควบโรคติดต่อทั้งพืชและสัตว์

9. การให้ความช่วยเหลือด้านประสบภัย  และเสริมสร้างระบบชุมชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและยั้งยืน

 

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 92374 คน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน