โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม:www.nongthum.go.th
 
 
  ประกาศการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข 2527 บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 7     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562     รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562      
 
 
 
   


กิจกรรมงานวันเด็กปีงบประมาณ2563...

กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี2562...

กิจกรรมงานออนซอนกลองยาวชาววาปีประจำปี2562...

กิจกรรมปลูกป่าประจำปี2563...


กิจกรรมงานวันเด็กปีงบประมาณ2563...

กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี2562...

กิจกรรมงานออนซอนกลองยาวชาววาปีประจำปี2562...

กิจกรรมปลูกป่าประจำปี2563...

แผนปฏิบัติการ90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร...

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่5 ตำบลหนองทุ่มประจำปี2563...

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมะ ประจำปี 2562...

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม...
 
 
3 ก.ค. 2563 สถิติการให้บริการประชาชนปี2563
3 ก.ค. 2563 รายการสรุปสถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปี2562
3 ก.ค. 2563 กิจกรรมโครงการรับฟังความคิดเห็นปีพ.ศ.2563
12 มิ.ย. 2563 ขอเชิญผู้้เข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ตอบแบบสำรวจ...
11 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์การทำแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(EIT)
15 ม.ค. 2563 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการบริการบริการประชาชน ปี 2562
Loading...
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนยุทธศาสตร์
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
หมูบ้านสารสนเทศต้นแบบ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 70614 คน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน