โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม:www.nongthum.go.th
 
 
  คำแถลงนโยบายนายก อบต.     คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประจำปี 2565 นายทองอินทร์ คลังดงเค็ง     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (ครั้งแรก) ประจำปี 2565      
 
 
   


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (ครั้งแรก) ประจำปี 2565...

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"ประจำปี 2564...

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคระบาด Covid -19 ...

การประชุมประจำเดือนของพนักงาน อบต.หนองทุ่ม ประจำปี 2564...


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (ครั้งแรก) ประจำปี 2565...

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"ประจำปี 2564...

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคระบาด Covid -19 ...

การประชุมประจำเดือนของพนักงาน อบต.หนองทุ่ม ประจำปี 2564...

โครงการวันรักต้นไม้ ประจำปี พ.ศ. 2563...

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมพระนำ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปเข้าวัด ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25 -26 ก.ย. 63...

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563...

โครงการทอดเทียนโฮมเข้าพรรษา ประจำปี 2563...
 
 
21 ม.ค. 2565 คำแถลงนโยบายนายก อบต.
17 ม.ค. 2565 คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประจำปี 2565 นายทองอินทร์ ...
13 ม.ค. 2565 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (ครั้งแรก) ประจำปี 2565
7 ต.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่องประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต....
7 ต.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่อง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกอง...
22 มิ.ย. 2564 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ ita ประจำป...
Loading...
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนยุทธศาสตร์
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
หมูบ้านสารสนเทศต้นแบบ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 190849 คน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน