โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม:www.nongthum.go.th
 
 
  ประกาศเจตนารมย์ให้เป็นองค์กรที่จะต่อต้านการทุจริต และพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2563     ประกาศเจตนารมย์ให้เป็นองค์กรที่จะต่อต้านการทุจริต และพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2563     ประกาศเจตนารมย์ให้เป็นองค์กรที่จะต่อต้านการทุจริต และพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2563      
 
 
 
   


โครงการทอดเทียนโฮมเข้าพรรษา ประจำปี 2563...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563...

เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ประจำปี 2563...

ประกาศเจตนารมย์ให้เป็นองค์กรที่จะต่อต้านการทุจริต และพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2563...


โครงการทอดเทียนโฮมเข้าพรรษา ประจำปี 2563...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563...

เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ประจำปี 2563...

ประกาศเจตนารมย์ให้เป็นองค์กรที่จะต่อต้านการทุจริต และพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2563...

การประชุมประจำเดือนของพนักงาน อบต.หนองทุ่ม ประจำปี 2563...

กิจกรรมงานวันเด็กปีงบประมาณ2563...

กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี2562...

กิจกรรมงานออนซอนกลองยาวชาววาปีประจำปี2562...
 
 
3 ก.ค. 2563 สถิติการให้บริการประชาชนปี2563
3 ก.ค. 2563 รายการสรุปสถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปี2562
3 ก.ค. 2563 กิจกรรมโครงการรับฟังความคิดเห็นปีพ.ศ.2563
12 มิ.ย. 2563 ขอเชิญผู้้เข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ตอบแบบสำรวจ...
11 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์การทำแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(EIT)
15 ม.ค. 2563 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการบริการบริการประชาชน ปี 2562
Loading...
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนยุทธศาสตร์
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
หมูบ้านสารสนเทศต้นแบบ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 78600 คน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน