โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม:www.nongthum.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายบุญช่วย  สุปะติ  
  ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
นางชาดา   ศรีเครือดง   นายดนัย   พูนประพันธ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  นายกฤษณะ  ปักษี ร.ต.นราชัย   ขันขวา นายเปรม  โยธิมาตย์  นายบุญเถิง  เรืองบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายยอด  คลังดงเค็ง  นายสมพร เชียงเหนือ นายจันดี  ปะกินัง นายพิภพ  พิมลมาศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นางบุญสม   วาทโยธา นายสำลี  ประทุมรุ่ง นางอุบล  ประวิสุทธิ์ นางอุไร  ชาวบ้านใน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายประดิษฐ์  ไปพบ นายวิสิทธิ์  มาลีกุลคุณากร   นายพวง   บุบผารัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
 
นางบุญเพ็ง  สินธุแสง   นายไสว  สุทุม นายสุภาษิต  ปะกิระเนย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 92353 คน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน