องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
 


อบรมหลักสูตร " อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นในการเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานส่วนท้องถิ่น มีวินัย ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ฯ" ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร


นายทองอินทร์  คลังดงเค็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร" อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นในการเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีวินัย ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และดำเนินการทางวินัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสิทธิหน้าที่ของผู้ถูกสอบสวนวินัยที่ต้องรู้ในการชี้แจงข้อกล่าวหา" ระหว่างวันที่ 17 -19 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

2022-06-20
2022-06-13
2022-06-07
2022-06-03
2022-05-19
2022-05-02
2022-04-27
2022-04-13
2022-04-06
2022-04-05