องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
 


เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565


นายทองอินทร์  คลังดงเค็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 4 

2023-06-03
2023-05-30
2023-05-25
2023-05-11
2023-04-27
2023-04-15
2023-04-13
2023-04-06
2023-04-03
2023-03-21