องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นางสาวอุไรรัตน์ บุตรตะกะ  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม  
 
 
  นางสาวสาริศา  แก้วลี 
 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   
นางปวีณา   ฮาดภักดี นางพรหมภัสสร  พรหมดวงดี นายศักชัย โทแสง
หัวหนสำนักปลัด อบต. นักวิชาการการเงินและบัญชี
 รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
นางสุธาทิพย์   เอ้ตุโพธิ์ นายศักชัย  โทแสง นางสุทัศน์   ปะระตะโก
นักวิชาการศึกษา รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นักวิชาการเกษตร รักษาการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

   
  นางสาวอังศุมาลิน   พรจันทร์ท้าว  
 

นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign