องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นางภัทราวดี   สังฆมณี  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
   
  นางภัทราวดี   สังฆมณี  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   
นางปวีณา   ฮาดภักดี นางพรหมภัสสร  พรหมดวงดี นายปริชาติ   พรหมทา
หัวหนสำนักปลัด อบต. นักวิชาการการเงินและบัญชี รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสุธาทิพย์   เอ้ตุโพธิ์ นายศักชัย  โทแสง นางสุทัศน์   ปะระตะโก
นักวิชาการศึกษา รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นักวิชาการเกษตร รักษาการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

   
  นางสาวอังศุมาลิน   พรจันทร์ท้าว  
 

นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign