องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ

                     องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการสนับสนุนเงินทุนโดยการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ, ชมรมผู้สูงอายุ, กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม. และกลุ่มองค์กรต่างๆ ภายในตำบล เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ หรืออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นมีอาชีพที่มั่นคงถาวรและมีรายได้เลี้ยงชีพตามสมควร ซึ่งการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ การทำนา การค้าขายและบริการ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นท้องถิ่นที่ประชาชนมีรายได้อยู่ในระดับที่ดี แต่อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนโดยทางอ้อม ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิตการเกษตร

            1. การเกษตร

            1.1 การประกอบอาชีพ

               สภาพทางเศรษฐกิจภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม  ส่วนใหญ่แล้วราษฎรจะประกอบอาชีพ  เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  เช่น   ทำนา   เลี้ยงสัตว์   ทำไร่    ทำสวน   เป็นต้น  นอกจากนั้นแล้วจะประกอบอาชีพรับจ้าง     รับราชการ  ธุรกิจ    ร้านค้าขนาดเล็ก   โดยรวมแล้วราษฎรจะประกอบอาชีพหลายอย่างควบคู่กันไปการเพาะปลูกส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนและแหล่งน้ำธรรมชาติ  นอกจากนี้ในฤดูแล้งยังใช้น้ำจากบ่อบาดาลและบ่อขุดช่วย  ใช้ในการเกษตร

 1.2 การปศุสัตว์

ประชากรส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์ หลายชนิด  ได้แก่  โค  กระบือ ไก่พื้นบ้าน  เป็ด   หมู  ฯลฯ

            1.3 การท่องเที่ยว

                        สถานที่ท่องเที่ยวมีโบราณสถาน                                              1    แห่ง

                      - วัดกู่มิถิลา  บ้านหนองตาไก้  ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม                     

1.4 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

            ตารางที่ 6 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

หน่วยธุรกิจ

จำนวน(แห่ง)

  ร้านอาหาร

5

  โรงสีข้าว

10

  ร้านค้าเบ็ดเตล็ด

32

  โรงทำขนมจีน

9

  โรงซื้อของเก่า

1

  โรงงานผลิตน้ำดื่ม

1

  โรงงานเฟอร์นิเจอร์

2

  ร้านซ่อมรถ

2/1

  ร้านตัดผม

1

  ร้านคอมพิวเตอร์ถ่ายเอกสาร/ร้านเกมส์

3

ที่มา : ข้อมูลจากพัฒนาชุมชนและจัดเก็บรายได้ อบต.หนองทุ่ม เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2559

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

            1.  ข้อมูลพ้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

                     ตำบลหนองทุ่มมีหมู่บ้านที่ทำด้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่

                           1.1 บ้านหนองเผือก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มี

นายเฉลิมศักดิ์  มาแก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้าน   มี สมาชิก อบต. จำนวน 2 คน ได้แก่ นายยอด  คลังดงเค็ง และ

นายสมพร  เชียงเหนือ ได้เป็นหมู่บ้าน             

            2.  ข้อมูลด้านการเกษตร

                      เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม ดังนั้นรายได้ส่วนใหญ่ของคนในตำบลจึงมาจากการเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากร ดังนี้

 

 
 

 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign