องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

 สภาพทางสังคม

            4.1)  การศึกษา

                       - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    จำนวน             1          แห่ง  ได้แก่

                                    1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเสือ             

                        - โรงเรียนประถมศึกษา                จำนวน               2          แห่ง  ได้แก่

                                    1.  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา                     

                                    2.  โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง               

                        - โรงเรียนขยายโอกาส(มัธยมศึกษา)  จำนวน             1          แห่ง  ได้แก่

                                    1. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม                     
 ตารางที่ 3  แสดงจำนวนนักเรียน ครู ของโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ลำดับที่

ชื่อโรงเรียน

จำนวนบุคลากร

(คน)

ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน

เบอร์โทร

         1           

                     โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม

14

นายณรงค์ฤทธิ์   ประทุมขำ

089-3767928

2

  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา

8

นางกัญจนา  สัตตรัตนำพร

088-7388337

3

 โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง

6

นายศุภชาติ  ชาวพงษ์

093-1231341

แหล่งข้อมูล  ข้อมูลจากส่วนการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

            แหล่งความรู้ของชุมชน

1) การจัดเวทีชาวบ้าน / ผู้นำชุมชน

2) การฝึกอบรม / การศึกษาดูงาน ซึ่งหน่วยงานของรัฐ/ เอกชน จัดขึ้น

3) การเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพ / กลุ่มเครือข่ายอาชีพ

4) หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

5) รายการวิทยุ / โทรทัศน์

6) เอกสาร / สิ่งพิมพ์ต่างๆ    ที่ทางหน่วยงานของรัฐ / เอกชนส่งให้หมู่บ้าน

            4.2) ด้านสาธารณสุข             

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล               จำนวน               1          แห่ง

1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสือ

         มี นายสมบัติ   มูลหนองแวง  เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสือ  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน                               จำนวน          10        แห่ง

             - กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลหนองทุ่ม จำนวน           1        แห่

            4.3) อาชญากรรม

4.3.1)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                        - จุดตรวจ จุดสกัด                                    จำนวน  2      แห่ง

          - ถังดับเพลิง                                            จำนวน   10   หมู่บ้าน

4.4)  การสังคมสงเคราะห์

                  องค์การบริหารส่วนตำบลได้สนับสนุนด้านการศึกษา โดยการอุดหนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

       ส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต โดยจัดการด้านกีฬาและการออกกำลังกาย

ตารางที่ 4 การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ในเขตตำบลหนองทุ่ม พ.ศ.2559

ประเภท

จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ(ราย)

จำนวนเงินที่ได้รับ

(บาท/เดือน)

เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนชรา

723

472,700

เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ

164

131,200

เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV

6

3,000

รวม

893

606,900

      หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2559

ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

จำนวนผู้พิการ หรือทุพพลภาพทั้งหมด  138 คน (ข้อมูลคนพิการ ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559)

จำนวนผู้พิการ หรือทุพพลภาพที่ขึ้นทะเบียนใหม่ ปี  2559   จำนวน    26   คน

รวมจำนวนคนพิการ (ทั้งตำบล)     164    คน

จำนวนคนชราที่ขึ้นบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพของ อบต.หนองทุ่ม  จำนวน    681    คน

จำนวนคนชราที่ขึ้นทะเบียนใหม่ ปี 2559   จำนวน   42      คน

รวมผู้สูงอายุ (ทั้งตำบล) จำนวน      723       คน

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี  2559

บ้าน

หมู่ที่

ผู้สูงอายุ

ผู้พิการ

ผู้ป่วยเอดส์

รวมทั้งสิ้น

บ้านโนนเขวา

1

71

13

-

84

บ้านหนองตาไก้

2

85

25

-

110

บ้านหนองเผือก

3

41

10

-

51

บ้านม่วง

4

76

13

2

91

บ้านหนองทุ่ม

5

75

18

-

93

บ้านหนองทุ่ม

6

103

28

1

132

บ้านหนองเสือ

7

73

14

2

89

บ้านหนองแสงน้อย

8

38

7

1

46

บ้านหนองทุ่มพัฒนา

9

110

24

-

134

บ้านหนองทุ่ม

10

56

12

-

68

รวมทั้งหมด

728

164

6

898

หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

 

 
 

 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign