องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นที่

           1. การคมนาคมขนส่ง

1.1 การคมนาคม   ( แสดงจำนวนละสถานภาพทางคมนาคมทางบก )

การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม  ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังเชื่อมกับหมู่บ้านและตำบลอื่นการสัญจรไปมาในฤดูฝนลำบากมาก  ถนนของอบจ.  จำนวน  1  สาย ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านยังเป็นถนนลาดยาง   สภาพถนนยังขรุขระเป็นหลุม เป็นบ่อ  การสัญจรไปมาลำบาก ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง  

2.  การไฟฟ้า ( แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม   มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง  10  หมู่บ้าน

3. การประปา

 ตำบลหนองทุ่ม มีระบบประปาหมู่บ้าน  จำนวน  9  แห่ง

4. โทรศัพท์

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ       จำนวน 2 แห่ง

 
 

 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign