องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
สำนักปลัด

   
  นายดนัย  พูนประพันธ์  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
   
  นางภัทราวดี   สังฆมณี  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   
   
  นางปวีณา   ฮาดภักดี  
  หัวหนสำนักปลัด อบต.  
นางกรรณิกา  ปะติตังโข นางสิมลี  ปาปะขี นางสาววรัญภร  ขันติโล
นักทรัพยากรบุคคล  นักจัดการงานทั่วไป  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   
  ส.อ.ธีรพงษ์   มาแก้ว  
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
นางรุ่งทิวา   ชาวบ้านใน นายวิภาศ  นินทะราช  นายสงกรานต์   สุตะนนท์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานขับรถยนต์  นักการภารโรง  
   
    นายสุดสาคร  ประทุมรุ่ง  
  คนงานทั่วไป  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign