องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

1)  ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม   ตั้งอยู่ที่เลขที่  75  หมู่ที่ 7  บ้านหนองเสือ ตำบลหนองทุ่ม   อำเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม     อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม   ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ  3   กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 40 กิโลเมตร

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม   ดินปนดินทราย  หน้าฝนเก็บน้ำไม่อยู่หน้าแล้งแห้งแล้ง  ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  เหมาะสำหรับการปลูกพืชที่ต้องการปริมาณน้ำน้อย 

อาณาเขต                                                                                      

           ทิศเหนือ         ติดต่อ    ตำบลขามป้อม   อำเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม

           ทิศใต้             ติดต่อ    ตำบลหนองแสง  อำเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม       

ทิศตะวันออก    ติดต่อ    ตำบลหนองไฮ    อำเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันตก      ติดต่อ    ตำบลโคกสีทองหลาง   อำเภอวาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม

เนื้อที่ตำบลหนองทุ่ม  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  19.27 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 12,046 ไร่

  แผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตตำบลหนองทุ่ม

       ภาพที่ 1  แสดงแผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตตำบลหนองทุ่ม

 

1.2) ลักษณะภูมิประเทศ

    สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม   ดินปนดินทราย  หน้าฝนเก็บน้ำไม่อยู่หน้าแล้งแห้งแล้ง  ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  เหมาะสำหรับการปลูกพืชที่ต้องการปริมาณน้ำน้อย 

1.3) สภาพภูมิอากาศ    มี  3  ฤดู  คือ

ฤดูฝน     จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม
ฤดูร้อน    จากเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน

1.4)  ลักษณะของดิน

          สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม   ดินปนดินทราย  หน้าฝนเก็บน้ำไม่อยู่หน้าแล้งแห้งแล้ง  ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  เหมาะสำหรับการปลูกพืชที่ต้องการปริมาณน้ำน้อย 

1.5)ลักษณะของแหล่น้ำ

1.5.1) แหล่งน้ำธรรมชาติ

                           - ลำน้ำ,ลำห้วย                           4       สาย ได้แก่

                                    ห้วยใหญ่, ห้วยสังกา,ห้วยโสก,ห้วยแสง

                           - บึง , หนองและอื่นๆ                    6       แห่ง ได้แก่

                                    หนองเสือ,หนองข่า ,หนองฮี, หนองใต้น้อย, หนองใต้ใหญ่, หนองฝาย

             1.5.2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น             

                           - ฝาย                                        8       แห่ง

                           - บ่อน้ำตื้น                                  4       แห่ง

                           - บ่อโยก                                    23      แห่ง

                           - ประปาหมู่บ้าน                             8       แห่ง

                           - บ่อน้ำบาดาล                             160    แห่ง

 1.6) ลักษณะของไม้และป่าไม้

            ในเขตพื้นที่ไม่มีทรัพยากรป่าไม้ ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ปัญหาคือแหล่งน้ำไม่เพียงพอแก่การเกษตร

2)ด้านการเมืองการปกครอง

จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานเพื่อความสะดวก คล่องตัวในการทำงานการเฝ้าระวัง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการเตรียมความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต่าง ๆ เช่น การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดประชุมระดมความคิดเห็นต่าง ๆ

          2.1)เขตการปกครอง

ตำบลหนองทุ่มแบ่งเขตการปกครองเป็น 10 หมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

บ้านโนนเขวา

บ้านหนองตาไก้

บ้านเผือก

บ้านม่วง

บ้านหนองทุ่ม

บ้านหนองทุ่ม

บ้านหนองเสือ

บ้านหนองแสงน้อย

บ้านหนองทุ่มพัฒนา

บ้านหนองทุ่ม

นายทองพูล  ปะโสติยัง

นายสมพงษ์  ทาสีแก้ว

นายเฉลิมศักดิ์  มาแก้ว

นายแสงจันทร์  ไชยราช

นายสมพร  บัวบุญ (กำนัน)

นายสุชาติ  ภูฮง

นายบุญเลิศ   ชาวบ้านใน

นายวิชัย  สีหานาม

นายสมพร  บัวบุญ รักษาการฯ

นายคาวี  ปทุมสังข์

 


           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2) การเลือกตั้ง

ตำบลหนองทุ่มแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 10 เขตการเลือกตั้ง

ผู้บริหารท้องถิ่น  ประกอบด้วย

            1.  นายพูนทรัพย์   ประจักกัตตา        ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

            2. นางชลลดา  อัปมะระกัง                ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

            3. นายไม  ปะกิระคะ                       ตำแหน่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

            4. นายสมนึก  โยธาราษฏร์               ตำแหน่ง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประกอบด้วย

 1. จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม มี  10  หมู่บ้าน ดังนี้

  ตางรางที่ 2 แสดงจำนวนประชากรของตำบลหนองทุ่มตามทะเบียนราษฎร์

  หมู่ที่

  ชื่อหมู่บ้าน

  จำนวนครัวเรือน

  จำนวนราษฎร (คน)

  ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

  ชาย

  หญิง

  รวมทั้งสิ้น

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  บ้านโนนเขวา

  บ้านหนองตาไก้

  บ้านเผือก

  บ้านม่วง

  บ้านหนองทุ่ม

  บ้านหนองทุ่ม

  บ้านหนองเสือ

  บ้านหนองแสงน้อย

  บ้านหนองทุ่มพัฒนา

  บ้านหนองทุ่ม  

  114

  121

  78

  114

  117

  157

  131

  67

  149

  69

  202

  199

  167

  262

  194

  267

  202

  114

  260

  131

  212

  213

  159

  213

  217

  275

  199

  152

  273

  139

  414

  412

  326

  475

  411

  542

  401

  266

  533

  270

  นายทองพูล  ปะโสติยัง

  นายสมพงษ์  ทาสีแก้ว

  นายเฉลิมศักดิ์  มาแก้ว

  นายแสงจันทร์  ไชยราช

  นายสมพร  บัวบุญ (กำนัน)

  นายสุชาติ  ภูฮง

  นายบุญเลิศ   ชาวบ้านใน

  นายวิชัย  สีหานาม

  นายสมพร  บัวบุญ รักษาการฯ

  นายคาวี  ปทุมสังข์
   

   

   1,117

  1,998

  2,052

  4,050

                                                     ที่มา : ข้อมูล ตามทะเบียนราษฎร์ วันที่ 30 กันยายน ปี 2559 

  3.2) ช่วงอายุประชากร

  จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ

  ประเภท

  ขาย

  หญิง

  หมายเหตุ

  อายุ ต่ำกว่า 18 ปี

  382

  335

   

        อายุ  18 -  60 ปี

  1,315

  1,303

   

   

 
 

 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign