องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
กองการศึกษา

   
  นางสุธาทิพย์   เอ้ตุโพธิ์  
  นักวิชาการศึกษา รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
 
   
  นางสุธาทิพย์   เอ้ตุโพธิ์  
  นักวิชาการศึกษา  
นางสุดารัตน์   บุตรศรี นางบุญร่วม  ไชยประปา นางสาวรินนา  นินทราช
ครู คศ. 1 ครู คศ. 1 ครู คศ. 1
 
นางสาวกีรติญา  ปะกินังเต   นางจันที   มัชปะโต
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   คนงานทั่วไป
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign