องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
กฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 18 ม.ค. 2566 ]41
2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ 2561 [ 8 ก.พ. 2565 ]124
3 ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างปี2560 [ 3 ก.พ. 2565 ]145
4 ระเบียบงานสารบรรณปี 2560 [ 3 ก.พ. 2565 ]151
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 2 ก.พ. 2565 ]126
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ประจำปี 2561 [ 13 ม.ค. 2565 ]133
7 กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 7 ม.ค. 2565 ]127
8 ประกาศ อบต.หนองทุ่ม เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]122
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 [ 4 ม.ค. 2565 ]128
10 ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดมหาสารคาม แจ้งเรื่องบัญชีกำหนดราคาเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 4 ม.ค. 2565 ]130
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 [ 3 ม.ค. 2565 ]127
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
Email : E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign