โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม:www.nongthum.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองทุ่ม
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 พ.ค. 2564    โครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 52
  7 เม.ย. 2564    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 34
  17 มี.ค. 2564    คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ 38
  17 มี.ค. 2564    คู่มือปฏิบัติงานสำนักปลัด 29
  3 ก.ค. 2563    มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 36
  3 ก.ค. 2563    มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 35
  3 ก.ค. 2563    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 38
  3 ก.ค. 2563    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 38
  3 ก.ค. 2563    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 32
  14 ม.ค. 2563    คู่มือแนวทางปฎิบัติงามตามภารกิจหลัก 40

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 190834 คน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน