โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม:www.nongthum.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ส.ค. 2563    ประกาศเจตนารมย์ให้เป็นองค์กรที่จะต่อต้านการทุจริต และพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2563 203
  3 ก.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 37
  3 ก.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)ประจำปี 2562รอบ 12 เดือน 38
  11 มิ.ย. 2563    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี2563 31
  20 พ.ค. 2563    มาตราการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 39
  20 พ.ค. 2563    การดำเนินการตามมาตราส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี2563 38
  19 ก.พ. 2563    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 33
  12 ก.พ. 2563    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 32
  11 ก.พ. 2563    มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 27
  10 ก.พ. 2563    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 2561-2564 23

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 92344 คน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน