องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

- ข้อบัญญัติงบประมาณ

- แผนดำเนินงานประจำปี

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานการประชุมสภาฯ

- รายได้และภาษี

- ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

- แผนอัตรากำลัง

- แผนพัฒนาท้องถิ่น

- ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign